Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
  Wiążąca Informacja Taryfowa  
             

WIĄŻĄCA INFORMACJA TARYFOWA

decyzja, którą warto mieć


DECYZJE WIT

Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzje WIT ważne są przez okres 6 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana. Sytuacje, w których decyzja WIT może utracić swoją ważność przed upływem 6 lat, opisane zostały w zakładce "Ważność decyzji WIT".

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WIT

  • WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej (dla potrzeb celnych i statystycznych) na terenie UE;

  • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych;

  • WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;

  • WIT skraca czas odprawy celnej;

  • inne.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wiążąca informacja taryfowa wydawana jest wyłącznie na wniosek strony składany na piśmie i adresowany do właściwego organu celnego. W Polsce decyzje WIT wydawane są centralnie przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

Adres siedziby Wydziału Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA Izby Celnej w Warszawie jest następujący: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19B.


Adres do korespondencji:

Izba Celna w Warszawie
Wydział Wiążących Informacji WIT, WIP i WIA
ul. Erazma Ciołka 14A
01-443 Warszawa

Wszelkie informacje: tel. /22/ 544-75-40, faks /22/ 544-75-42.


Informacje ogólne |  Formularze |  Dodatkowe dokumenty |  Praktyczne wskazówki |  Opłaty |  Podstawy prawne |  Ważność decyzji WIT |  Pomoc